My jesteśmy Krasnoludki! Do oddziału uczęszcza 24 dzieci 4-letnich. W obecnym roku szkolnym szczególną uwagę zwróciłyśmy na proces adaptacyjny dziecka. Starałyśmy się, aby dzieci stopniowo przystosowały się do nowych warunków, nabrały zaufania do nauczycielek i pań pracujących w grupie oraz nawiązały pozytywne relacje z rówieśnikami.

 Ramowy plan dnia w grupie 4- latków

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 – 8:20Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:20 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 9:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:30 – 10:00Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

10:00 – 11.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

11:10 – 11:45 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.00 – 14:00Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14.10 – 14:15 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:15– 14:45 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:45 – 16:00 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

NAUCZYCIELKI GRUPY: MARTA KOŚCIUKIEWICZ, AGNIESZKA SCHOENHOF , AGATA SOCIŃSKA 
 

 Bawimy się i uczymy!

 

 • Moja droga do przedszkola: Pan Świetlik - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Przedszkolaki poznają znaki: bezpieczne przedszkole- ustalenie zbioru zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zaznajomienie dzieci z numerem alarmowym 112.
 • Aktywność ruchowa: Podnoszenie świadomości w zakresie stosowania różnych form ruchu dla kształtowania rozwoju fizycznego i bezpieczeństwa.
 • Zdrowe odżywianie: Znaczenie prawidłowych nawyków żywieniowych w ogólnym rozwoju dzieci. Edukacja dzieci i rodziców w zakresie prawidłowego odżywiania, nabywanie wiedzy i umiejętności, dbanie o własne zdrowie. Kształtowanie zachowania nawyków bezpieczeństwa oraz higienicznych  i kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem posiłków. Rozwijanie aktywności dzieci podczas samodzielnego przygotowywania posiłków. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w działaniu. Rozwijanie wiedzy na temat źródła pochodzenia żywności, produkty eko.
 • Projekt czytelniczy: Mały Miś w świecie wielkiej literatur dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostało nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu, grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem.
 • Projekt edukacyjny dla przedszkoli „Sto lat dla Polski” opracowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości 9 listopada 2018 - obchody Święta Niepodległości
 • Ekologia: Działania z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku
 • Zajęcia badawcze: Proponujemy wspólne zabawy, które przybliżą dzieciom tradycje polskie, a także pozwolą nam lepiej się poznać. Aby dobrze się czuć i bawić, trzeba być radosnym i uśmiechać się pięknie do wszystkich. – wywołanie radości zabawami andrzejkowymi:
  – wzmacniają więzi emocjonalne w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym;
  – sprzyjają wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
 • Uczymy Praw Dziecka (wspomaganie i kształtowanie zdrowia psychicznego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego)
 • Przygotowujemy gazetki informacyjne dla rodziców
 • Każdego roku bierzemy udział w akcjach charytatywnych, między innymi "Góra grosza". Finał akcji nastąpi w czerwcu 2019r.

 

Wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań społecznych

 • Tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w rodzinie (podział obowiązków)
 • Systematyczne wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań społecznych  podczas codziennych zajęć w grupach
 • Reagowanie na występujące podczas codziennych zajęć w grupach zachowania niepożądane, dyskusja, omówienie sytuacji, nazywanie pojawiających się emocji, wskazywanie skutków danego zachowania
 • Rozmowy na temat „słów, które ranią”
 • Uważne słuchanie współrówieśników
 • Przestrzeganie zasad i reguł obowiązujących w grupie
 • Przypomnienie zasad dobrego wychowania, ćwiczenie kulturalnych zachowań
 • Systematyczne odwoływanie się do kodeksów dobrego zachowania w grupie
 • Rozwijanie umiejętności współpracy
 • Wzmacnianie pożądanych zachowań w relacjach rówieśniczych
 • Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania
   

Rozwój dziecka 4-letniego

1. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa.
2. Procesy poznawcze.
3. Emocje.
4. Rozwój społeczny.
5. Rozwój moralny.
6. Osobowość dziecka.

 
W wieku 4 lat rozpoczyna się okres średniego dzieciństwa, który trwa do 6 roku życia. Dziecko które rozpoczyna ten etap życia charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i sensorycznego, umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących je obiektów, traktowanych przez nie jako istniejące realnie.

 
Ad.1. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa
Dziecko wkraczające w okres średniego dzieciństwa ma wszystkie zęby mleczne swobodnie porusza się chodząc i biegając, jest dość samodzielne w zakresie samoobsługi. Zmiany wzrostu i wagi ciała są znacznie mniejsze niż do tej pory. Następuje wydłużenie ciała pod wpływem szybszego rosnięcia kończyn. Dziewczynki rozwijają się szybciej niż chłopcy. W średnim dzieciństwie obserwuje się wzrost sprawności motorycznej, pojawiają się nowe umiejętności, proste ruchy łączone są w kombinacje ruchowe, np. bieg i skok, bieg i kopnięcie piłki, chwyt i rzut piłką. O 4-latkach mówi się, że są nie do opanowania w każdym rodzaju aktywności. Jest to spowodowane dużą potrzebą ruchu. Dziecko 4-letnie nie potrafi długo skupić się na wykonywanej czynności, dlatego często zmienia rodzaje zajęcia ruchowego. Ważną rolę w uczeniu ruchów odgrywają wzorce kulturowe, które różnice związane z płcią; chłopcy uzyskują lepsze wyniki w czynnościach wymagających więcej energii i siły, dziewczynki zaś przewyższają chłopców w czynnościach motorycznych (skakanka) oraz precyzji (rysowanie, pisanie). W zakresie motoryki małej dzieci 4-letnie są samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu. W rysunkach stosują schematy przedmiotów i człowieka, komponują rysunek o wielu obiektach. 4-latki są nie do opanowania ruchowo; biją, kopią, rzucają kamieniami, niszczą przedmioty, uciekają.

 
Ad.2. Procesy poznawcze
A.] Sprawności percepcyjne
W wieku 3, 4 - lat dzieci odróżniają pismo od tego, co nim nie jest. Ujmują pismo całościowo. Dzieci 4-letnie potrafią kopiować koło, krzyżyk, szyny, umiarkowanie dokładnie kopiuja kształty liter. Wzrasta zdolność rozróżniania barw i ich odcieni, wzrasta wrażliwość słuchowa. Czas ujmują 4-latki subiektywnie, choć lepiej niż 3-latki. Poprawnie podają kolejność zdarzeń i ujmują je jako przewidywalne. 4,5-latki wykazują zainteresowanie literami i cyframi, czasem umieją całkiem nieźle liczyć.

B.] Pamięć
W miare dojrzewania dzieci utrzymują w umyśle coraz większą liczbę liter, słów, cyfr. Mogą odtworzyć szereg złożony z 4 cyfr. Są zdolne do stosowania strategii powtarzania materiału do zapamiętania.

C.] Czynności myślowe
- Szeregowanie - 47% 4-latkow tworzy małe szeregi z patyczków różnej długości. - Klasyfikacja - 4-latki opanowują w niej poziom podstawowy, gdzie wystarczają informacje percepcyjne, odkrywane samodzielnie. Informacje podawane przez dorosłych są nieprzydatne.

D.] Symboliczna reprezentacja rysunku
Badacze określają ten okres jako idioplastykę, realizm intelektualny, okres schematu uproszczonego. Zestawiając proste kształty dzieci rysują to co widzą w danym obiekcie. Ich rysunki są symbolami, które przypominają elementy rzeczywistości.

E.] Sprawności językowe i komunikacyjne
- Słownictwo - mają tendencje do tworzenia neologizmów, stosując poprawnie ojczyste reguły gramatyczne. Pełnia one funkcje wypełniania luk, gdy dziecko nie znajduje w swoim zasobie słów słownictwa na określenie jakiegoś obiektu. - Narracja - dzieci coraz częściej odróżniają opowiadania od innych form wypowiedzi. Opowiadania przedstawiają najczęściej konflikty interpersonalne. W 4 roku życia wzrasta znajomość nazw stanów emocjonalnych, czynności umysłu, zachowań społecznych. Bogaci się i doskonali struktura opowiadania dziecka. Można w nim znaleźć wszystkie elementy i struktury opowiadania. W wieku 4 lat dzieci wprowadzają opisy czasu.
- Konwersacje - doskonali się umiejętność ich prowadzenia. Szczególną rolę w rozmowie odgrywają pytania. Służą one nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu oraz zdobyciu informacji. Tendencja do zadawania pytań zwiększa się wraz z wiekiem i największa jest w 4, 5 roku życia. Jest to wiek pytań. Do 5 roku życia rośnie liczba pytań heurystycznych, przez które dziecko zmierza do wyjaśnienia i uporządkowania wiedzy o świecie. Potem liczba ta spada.
- Wyobraźnia - wydaje się ona nie mieć w tym wieku żadnych granic. Dzieci wymyślają towarzyszy zabaw i różne wymyślone historie. Dla dzieci w tym wieku granica między rzeczywistością a fikcją jest bardzo cieńka.

 
Ad.3. Emocje
Dzieci 4-letnie lepiej rozumieją emocje własne i innych osób, zdobywają umiejętności regulowania ekspresji własnych emocji. W 4 roku życia nazwy stanów i przeżyć uczuciowych stanowią 6,6% wszystkich nazw czynności wyrażanych czasownikowo. Potrafią właściwie oceniać przyczyny podstawowych reakcji emocjonalnych, jednak są skłonne zwracać uwagę raczej na czynniki zewnętrzne wywołujące emocje niż wewnętrzne. Dzieci 4-letnie są nie do opanowania emocjonalnie. Głośny, niemądry śmiech występuje na przemian z napadami złości. Mówi brzydkie słowa, powraca do nich z upodobaniem i rymuje je, zarykując się śmiechem - tzn., że zdaje sobie sprawe z ich niestosowności.

 
Lęki
W tym wieku przeważają lęki słuchowe, np. odgłosy silników oraz: lęk przed ciemnością dzikimi zwierzętami, wyjściem matki. Rozładowanie napięć emocjonalnych odbywa się przez: ssanie palca podczas snu, pobudzenie motoryczne - dziecko ucieka, kopię, pluje, obgryza paznokcie, dłubie w nosie, robi miny; pobudzenie werbalne - puszenie się i przechwalanie, celowe kosławienie języka, używanie brzydkich słów. Występują lęki i koszmary senne, potrzeba oddawania moczu podczas podniecenia emocjonalnego, ból brzucha, a nawet wymioty w momencie stresu.

 
Ad.4. Rozwój społeczny
Dla dzieci w wieku przedszkolnym dobra szkoła społecznego uczenia się jest zabawą. Szczególnie ważne są zabawy w role, które pozwalają odkrywać reguły związane z daną rolą. Zabawa dobrze służy zrozumieniu przez dzieci społecznych ról dorosłych - rodzinnych, zawodowych. Przyjmują je zgodnie z płcia. W wieku 3-6 lat stabilizują się zabawy samotne i równoległe (obserwacja zabaw innych). Zajmują one połowe czasu przeznaczonego na zabawy. Wzrasta również poziom empatii, czyli rozumienia stanów emocjonalnych innych osób. Dzieci 3-4 letnie są bardziej skłonne odpowiadać prospołecznie na zmartwienia dzieci, z którymi weszły w koleżeńskie relacje niż na kłopoty innych.


Dziecięce przyjaźnie
W wieku przedszkolnym dzieci rozumieją niezwykły charakter kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźn. Przyjaciel jest wyróżniany jako partner zabawy, przyjaciele dzielą się zabawkami, do przyjaciela częściej niż do innych kierowane są prośby, pozdrowienia. Przyjaciele częściej przebywają ze sobą, rozmawiają, patrzą na siebie. W wywiadzie na temat przyjaciela młodsze dzieci przedszkolne częściej niż starsze zwracają uwagę na cechy zewnętrzne, aż 63% dzieci wskazuje na uczucia, a w sytuacjach sprzyjających powstawaniu przyjaźni 53% dzieci wskazuje na pomaganie. Niemniej jednak przyjaźnie w wieku przedszkolnym są zwykle nietrwałe, a niektóre dzieci (np. agresywne), mają trudności z zawieraniem przyjaźni.


Negatywne zachowania dziecka
4-latki są nie do opanowania w stosunkach międzyludzkich. Uwielbiają przeciwstawiać się poleceniom rodziców. Nie skutkują nawet surowe kary. 4-latek puszy się, przeklina, przechwala, prowokuje. Między 4-7 rokiem życia wzrasta agresja zorientowana na osobę (agresja wroga). Jest ona obliczona na sprawienie bólu innej osobie zarówno przez odwet, jak i sposób ustalenia dominacji. Chłopcy są bardziej agresywni niż dziewczynki, bardziej skłonni bić się, popychać, obrażać, grozić pobiciem.

 
Stosunki rodzice - dzieci
Dużym autorytetem są dla 4-latków rodzice, ale dzieci sprzeciwiają się tym autorytetom. Mają przemożny pęd do przeciwstawiania się wszelkim zasadom, choć w końcu ulegają i podporzadkowują się.


Ad.5. Rozwój moralny
Jest on ściśle związany z rozwojem poznawczym, uczuciowym i społecznym. Wiąże się z poznaniem reguł obowiązujących w grupie społecznej, odróżnianiem dobra od zła oraz doświadczania poczucia winy i wstydu. Od około 4 roku życia dzieci zaczynają odczuwać wewnętrzną powsciągliwość, chociaż nie rozumieją jeszcze podstawy nakazów i zakazów. Istotną rolę w tym względzie odgrywa rozumienie przeżyć innych osób oraz rozwój takich uczuć, jak wstyd i wina.

 
Ad. 6 Osobowość dziecka
Rozwój osobowości dziecka postępuje równocześnie z jego rozwojem społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Zasadniczą rolę w kształtowaniu się osobowości odgrywa proces identyfikacji. Wtórna identyfikacja występuje po 3 roku życia jako usiłowanie upodobnienia się do modela. Małe dziewczynki zaczynają identyfikować się z matką, a chłopcy z ojcem. Według Bandury chłopcy obserwują i naśladują chłopiece zachowania, ponieważ są za nie nagradzani, natomiast dziewczynki są nagradzane za zachowania dziewczęce. W wieku przedszkolnym rozwija się zdolność samokontroli, czyli działania zgodnie z oczekiwaniami autorytetów. Podstawą wszystkich form kontroli jest zdolność do powstrzymania się od natychmiastowego reagowania na pobudzenia i planowanie działania. Dopiero w 4 roku życia dzieci zaczynają świadomie kontrolować intensywność swoich emocji. Zaczynają też planować swoje działania, chociaż zwykle nadal nie odnoszą sukcesu. Stopniowo stają się coraz bardziej zdolne do planowania swoich działań, są w stanie dostosować się do prośb i zaleceń rodziców oraz kulturowych norm, bez konieczności zewnętrznej kontroli.
W okresie średniego dzieciństwa zaczyna się rozwijać obraz własnej osoby jako zestaw przekonań o swoich własnych cechach. Obraz własnej osoby jest bardzo konkretny. Składają się na niego: imię posiadane, rzeczy, codzienne zachowania. Odróżnianie siebie od innych wyraża się m. in. w używaniu zaimków osobowych "mój" i "twój". W sytuacjach konfliktowych używanie określenia "to moje" nie jest wyrazem samolubstwa dziecka, lecz znakiem wytyczania granicy między "ja" i "innymi", a więc jest przejawem rozwoju osobowości. Odróżnianie siebie od innych pozwala dzieciom zarówno współdziałać ze sobą w zabawie, jak i rozwiązywać konflikty. W wieku przedszkolnym kształtuje się również samoocena, czyli zespół sądów o własnej wartości. Zajmuje ona szczególne miejsce w rozwoju obrazu własnej osoby. Powoduje, iż sądy opisowe na swój temat utrwalają się.