Rozdział 1
Informacje o przedszkolu

 

§ 1.1. Przedszkole Nr 17 w Kędzierzynie- Koźle zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zwane dalej „ustawą”;
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
4) niniejszego statutu.


Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Karola Szymanowskiego 29 .

 

§ 2.1. Organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski  Kurator Oświaty. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Kędzierzyn- Koźle.

§ 3.1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.

Obsługę administracyjno-finansową przedszkola Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie- Koźlu
Przedszkole  używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:
Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
Dopuszcza się stosowanie w korespondencji skróconej nazwy Przedszkola nr 17.
Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.


§ 4.1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

Przedszkole zapewnia wyżywienie. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie i dodatek do śniadania;
2) obiad;
3) podwieczorek.
Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką,  a zatwierdza dyrektor.
Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom na gazetce przedszkolnej oraz na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole17kk.pl
W przedszkolu na wniosek rodziców, poparty zaleceniem lekarza, przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolne, zajęcia otwarte itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

§ 5. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 • przedszkole  – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 17;
 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;
 • program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 17;
 • ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • karta nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela;
 • ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Opolskiego Kuratora Oświaty;
 • organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gmina Kędzierzyn-Koźle. 

 

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

 

§6.1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania  profilaktyczno-wychowawcze.

Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka  w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających  nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  i  poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§7.1.W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 • Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 • Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 • Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 • Przedszkole organizuje i udziela rodzicom wychowanków i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

§8.1.Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

 • realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
 • zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne,
 • dostosowanie żywienia dla dzieci z alergiami pokarmowymi zgodnie z zaleceniami lekarza.

Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§9.1.   Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
Przedszkole zapewnia integrację dzieci  niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§10.1.   Przedszkole organizuje zajęcia religii. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii  jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§11.1. Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

 • możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
 • specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
 • potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
 • organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
 • organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, rytmicznych w tym zabaw na wolnym powietrzu;
 • wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

  Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka;
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 • uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

§ 12. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa program przedszkola zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrz-przedszkolnych, które tworzą:

 • Statut przedszkola.
 • Program rozwoju przedszkola – koncepcja pracy.
 • Arkusz organizacyjny przedszkola.
 • Tygodniowy rozkład zajęć.
 • Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 • Plan nadzoru pedagogicznego.
 • Regulamin pracy rady pedagogicznej.
 • Regulamin pracy rady rodziców.

§ 13.1. Program rozwoju przedszkola, zwany dalej programem, jest opisem działań prowadzących do osiągnięcia celów rozwojowych przedszkola. Przewiduje ciąg działań w warunkach, w jakich odbywać się będą podstawowe procesy przedszkolne: kształcenie, wychowanie, opieka nad dzieckiem oraz współpraca ze środowiskiem. Nakierowany jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie przedszkole będzie stwarzać na rzecz rozwoju dziecka.

2. Program zawiera:
1) wizję przedszkola,
2) sprecyzowane obszary i kierunki rozwojowe przedszkola,
3) opis poszczególnych etapów działania – określenie ich kolejności oraz terminów realizacji,
4) imienną odpowiedzialność za nadzorowanie poszczególnych celów rozwoju.

3. Aktualizację programu zatwierdza rada pedagogiczna, po zaopiniowaniu go przez radę rodziców.

4. Pod koniec każdego roku szkolnego dyrektor składa sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego na posiedzeniu rady pedagogicznej oraz na zebraniu rady rodziców.

§ 14.1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem  zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację  zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział 3
Sposoby  realizacji  zadań

 

§ 14.1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:

 • szczegółowe cele edukacyjne;
 • opis zakładanych efektów;
 • materiał edukacyjny do realizacji celów;
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 • Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

 • zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 • zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 • zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

 

 • Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
 • Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 • Dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 • Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 • Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

§ 15.1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.
2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

                                            

Rozdział 4
Organy przedszkola

 

§ 16.1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.

2. Głównym celem działania organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

§ 17.1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 • kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;
 • kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
 • organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • przewodniczącego rady pedagogicznej Przedszkola Nr 17
 • organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola

Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

 1. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola  i realizacji przypisanych jej zadań.
 2. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie.
 3. Dyrektor w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
 4. Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania  danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków,  rodziców oraz pracowników i współpracowników przedszkola.

§ 18.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola 17", który określa:

 • organizację zebrań i zespołów nauczycielskich;
 • sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
 • sposób dokumentowania działań rady i zespołów nauczycielskich;
 • wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

Rada Pedagogiczna  Przedszkola  nr 17 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.


§19.1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

 1. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów  są rady oddziałowe rodziców.
 2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 17”.
 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach przedszkola.
 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 20.1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.

§ 21.1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 5
Organizacja pracy przedszkola

 

§ 22.1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
 • zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.
Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
Dyrektor w drodze zarządzenia określa  szczegółowe warunki przebywania dzieci na świeżym  powietrzu.

 

§23.1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.

 • Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z przedszkola – druk wydaje nauczyciel. Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny.
 • Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je osobie dyżurującej w szatni lub bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 • Nauczyciel lub osoba dyżurująca w szatni ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
 • Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 • Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa i jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym.

  W przypadku nie odebrania dziecka należy:
 • Powiadomić telefonicznie rodzica o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów);
 • W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, a ustalona godzina odbioru dziecka minęła, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych.
 • Rodzice(opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

§ 24.1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

 1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 3. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
 4. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal zabaw,  organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
 5. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

Obowiązkiem rodziców jest:

 • punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;
 • informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
 • współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb;
 • systematyczne dokonywanie opłat za przedszkole.
 • przestrzegania postanowień niniejszego Statutu

Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

 • zebrania ogólne,
 • zebrania grupowe
 • konsultacje indywidualne, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora;
 • uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
 • zajęcia otwarte dla rodziców, minimum raz w roku w każdym oddziale;
 • dni otwarte w okresie rekrutacji;
 • dni adaptacyjne maj/czerwiec po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny
 • kącik informacji dla rodziców;
 • wystawy prac plastycznych dzieci.

§ 25.1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6.00 do 16.00 a w godz. od 7.00  do 12.00 obywa się realizacja podstawy programowej.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.
 3. Organizacja pracy przedszkola w okresie wakacji dotyczy zapewnienia opieki dzieciom obojga rodziców pracujących.
 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony prze dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 5. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
 7. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 a w grupie integracyjnej 20.
 8. Statut dopuszcza tworzenie grup międzyoddziałowych podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci oraz w innych uzasadnionych przypadkach w związku z organizacją pracy placówki.
 9. Przedszkole nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w przedszkolu(rowery, sanki, zabawki ,biżuterię itp.)


§ 26.1. Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla  wszystkich dzieci korzystających z  przedszkola w ramach realizacji podstawy programowej.

 1. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa Uchwała Rady Miasta.
 2. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 3. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność przelewem na konto.
 5. Opłaty   za wyżywienie  należy wnosić przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku.
 7. Rozliczenie i ewidencje kosztów pobytu dziecka w przedszkolu reguluje Regulamin Elektronicznego Systemu Ewidencji Pobytu Dziecka w Przedszkolu.

Rozdział 6
Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

§. 29. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

 • nauczyciel/nauczyciel wspomagający wychowania przedszkolnego;
 • psycholog;
 • pedagog;
 • logopeda;
 • inni nauczyciele specjaliści.

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są:

 • pracownicy administracji;
 • pracownicy obsługi;

§ 30.1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

 • realizacja treści podstawy programowej;
 • realizowanie programów pracy przedszkola  w powierzonych mu zadaniach;
  zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn;
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 • komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;
 • organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • opieka nad powierzonymi salami oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie.
 • Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.
 • Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych;
 • Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wychowanków wyłącznie
  w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją Dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom o wychowankach.
 • Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci, dbanie o ład i czystość oraz ochronę danych osobowych wychowanków, ich rodziców i pracowników przedszkola. 
 • Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzaniai zabezpieczenia danych.

Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom należy:

 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie przedszkola;
 • bieżące informowanie dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci.

 

Rozdział 7
 Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 31.1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
 • organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;
  życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 • sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 • uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 • respektowania poleceń nauczyciela;
 • kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;
 • dbania o czystość i higienę osobistą;
 • dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.

Dyrektor może, w drodze Uchwały , skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 30 dni i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności .
2) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci, a rodzice nie podejmują współpracy (za wyjątkiem dzieci realizujących obowiązek szkolny).

 • zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca. W przypadku dzieci spełniających obowiązek przedszkolny dyrektor może podjąć decyzje o przeniesieniu dziecka na 5 godzin bez posiłków w  ramach realizacji podstawy programowej.
 • w przypadku nie zgłoszenia się do przedszkola dziecka nowoprzyjętego w terminie 7 dni,  dyrektor przedszkola ma prawo wykreślić dziecko z listy wychowanków.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe


§ 32. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
 
§ 33.1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

§ 34.1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest  poprzez:
1) umieszczenie w kąciku dla Rodziców oraz stronie internetowej przedszkola;
2) udostępnianie przez dyrektora przedszkola zainteresowanym podmiotom.

§ 35.1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 
§ 36.Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną  z dnia  27.08.2015 roku.

§ 37. Statut wchodzi w życie z dniem 07.01.2019 r.


 

 Data uchwalenia: 07 styczeń 2019 rok.

 Dyrektor przedszkola