ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SA W PRZEDSZKOLU NR 17

ZATWIERDZAM

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE, L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO, chroni podstawowe prawa i wolność osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych, niniejszy dokument ma na celu zapoznanie osób, których dane przetwarzamy z tymi prawami oraz ze sposobem ich realizacji.

Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzane są w Publicznym Przedszkolu nr 17, zwanym dalej Administratorem, na mocy RODO:

1. art. 13 i art. 14 RODO prawo do informacji na temat przetwarzania danych osobowych

1) w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji, kiedy dane przekazywane są przez osobę której dotyczą:

 Administrator przekazuje informację zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na korespondencję, która wpłynęła do Publicznego Przedszkola nr 17;

 informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy dana osoba nimi już dysponuje;

 zakres informacji z art. 13 RODO został wskazany w załączniku nr 1.

2) w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy dane osobowe trafiają do Publicznego Przedszkola nr 17 z innych źródeł (np. od innych administratorów):

 informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być przekazane:

 w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca;

 albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z dana osobą, najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji;

 albo jeżeli dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu;

 informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy osoba której dane dotyczą już nimi dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa);

 zakres informacji z art. 14 RODO został wskazany w załączniku nr 2.

2. art. 15-21 RODO prawa realizowane na wniosek osoby której dane dotyczą:

1) art. 15 - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych:

 polega na tym, iż osoba, której dane dotyczą może wystąpić z pytaniem czy Publiczne Przedszkole nr 17 przetwarza określone dane osobowe, a jeśli tak - osoba , której dane dotyczą może uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach);

 oprócz informacji, o których mowa powyżej, możliwe jest otrzymanie kopii danych osobowych. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.

2) art. 16 prawo do sprostowania danych osobowych:

 prawo to polega na tym, że można wystąpić do Publicznego Przedszkola nr 17 o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie można żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania;

 prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. procedura sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej w trybie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3) art. 17 prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”:

 w ramach tego prawa można żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO;

 art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (i tak co do zasady Publiczne Przedszkole nr 17 nie będzie mogła usunąć danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji).

4) art. 18 prawo do ograniczenia przetwarzania:

 prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;

 osoba, której dane dotyczą może skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO.

5) art. 19 prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania:

 jeżeli zrealizowane zostanie prawo osoby, której dane dotyczą do:

 sprostowania nieprawidłowych danych;

 uzupełnienia niekompletnych danych;

 usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym;

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 Publiczne Przedszkole nr 17 informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniła dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku;

 Publiczne Przedszkole nr 17 poinformuje osobę, której dane dotyczą o tych odbiorcach na wniosek danej osoby.

6) art. 20 prawo do przenoszenia danych:

 z prawa do przenoszenia danych można skorzystać jeżeli:

 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy;

 oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej).

 w ramach tego prawa można zażądać, by dane osobowe (które zostały dostarczone) zostały przesłane przez Publiczne Przedszkole nr 17 bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe;

 realizacja tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które nie daje możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych).

7) art. 21 prawo do sprzeciwu:

 prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach, skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże,

że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą, praw i wolności.

3. art. 22 RODO

Publiczne Przedszkole nr 17 nie podejmuje decyzji wywołujących określone skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływających na osobę, której dane dotyczą opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

 podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO administrator jest zobligowany przekazać osobie, której dane dotyczą informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.

4. art. 34 RODO prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych:

 prawo to będzie realizowane w sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane.

 osobie, której dane są przetwarzane w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przekazywane są informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:

 imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora;

 opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;

 opis zastosowanych lub proponowanych przez Administratora środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych.

 art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy Administrator jest zwolniony z zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o zaistniałej sytuacji.

Ogólne zasady realizacji praw wynikających z RODO w Publicznym Przedszkolu nr 17

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

1. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane chce skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO należy złożyć wniosek (wzór zał. nr 3) podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, na adres Publiczne Przedszkole nr 17, ul. Szymanowskiego 29, 47-206 Kędzierzyn-Koźle lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych, nie będą realizowane żadne uprawnienia wynikające z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

3. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

Sposób i terminy praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO

1. Rozpatrując żądanie z art. 15-21 RODO Administrator zobligowany jest udzielać wnioskodawcy wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

2. Administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, czyli:

 realizuje wniosek zgodnie z żądaniem;

 lub informuje wnioskodawcę o konieczności wydłużenia terminu realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (z podaniem przyczyn opóźnienia);

 lub odmawia realizacji wniosku i informuje:

 o powodach niepodjęcia działań;

 o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opłaty

1. Co do zasady informacje podawane na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

2. Jeżeli okaże się, że żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

 pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo

 odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

3. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Administratorze.

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE art. 13 RODO

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora: administrator + dane kontaktowe.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: został wyznaczony Inspektor ochrony danych, a obowiązek jego wyznaczenia wynika z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, wskazanie adresu e-mail inspektora ochrony danych oraz adresu do korespondencji papierowej (tradycyjnej).

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarza dane osobowe w celach określonych przepisami prawa (realizuje przypisane mu w ustawach zadania), podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora: informacja jest podawana, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców danych: informacja jest podawana, jeżeli tacy istnieją.

6. Informacje o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: informacja jest podawana, gdy ma to zastosowanie.

7. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy to jest niemożliwe, kryteria ustalenia tego okresu: administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z okresami wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który jest uzgadniany z Archiwum Państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Informacje o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych: realizacja tych praw uzależniona jest w szczególności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, zatem administrator powinien poinformować osobę, której dane dotyczą tylko o tych prawach, które przysługują, tj:

• prawie żądania dostępu do danych osobowych,

• prawie ich sprostowania,

• prawie ich usunięcia,

• prawie ograniczenia przetwarzania,

• prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

• prawie do przenoszenia danych,

• prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

10. Informacje czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy dana osoba jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE art. 14 RODO

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora: administrator + dane kontaktowe.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: został wyznaczony Inspektor ochrony danych, a obowiązek jego wyznaczenia wynika z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, wskazanie adresu e-mail inspektora ochrony danych oraz adresu do korespondencji papierowej (tradycyjnej).

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarza dane osobowe w celach określonych przepisami prawa (realizuje przypisane mu w ustawach zadania), podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.

4. Kategorie odnośnie danych osobowych: np. dane kontaktowe, dane pracownicze, dane genetyczne, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące wykształcenia.

5. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców danych: informacja jest podawana, jeżeli tacy istnieją.

6. Informacje o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: informacja jest podawana, gdy ma to zastosowanie.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy to jest niemożliwe, kryteria ustalenia tego okresu: administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z okresami wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który jest uzgadniany z Archiwum Państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora: informacja jest podawana, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Informacje o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

realizacja tych praw uzależniona jest w szczególności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, zatem administrator powinien poinformować osobę, której dane dotyczą tylko o tych prawach, które przysługują, tj: prawie żądania dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania, prawie ich usunięcia, prawie ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych.

10. Prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

14. Jeżeli administrator będzie planował dalej przetwarzać dane osobowe w innym celu niż ten dla którego zostały zebrane, powinien poinformować o tym innym celu oraz udzielić ponownie informacje, o których mowa w pkt 8-13.

Art. 14 ust. 5 RODO wskazuje okoliczności, w których administrator zwolniony jest z realizacji obowiązku informacyjnego.

Załącznik nr 3

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

(na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO)

Czego dotyczy wniosek?

□ Prawa dostępu do danych

□ Prawa do sprostowania danych

□ Prawa do usunięcia danych

□ Prawa do ograniczenia przetwarzania

□ Prawa do przenoszenia danych

□ Prawa do sprzeciwu

Dane identyfikacyjne osoby:

Imię i nazwisko: ...………………………………………………………………………………………

Adres: ...………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ..……………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ….………………………………………………………………………………………..

Treść wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. …………………………..

Data sporządzenia wniosku Czytelny podpis wnioskodawcy

DOWÓZ DZIECI

Regulamin dowozu wychowanków przedszkola nr 17 do Publicznego Przedszkola Nr 15 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Kędzierzynie – Koźlu.

I Postanowienia ogólne

1. Na czas trwania remontu przedszkola nr 17 Gmina Kędzierzyn- Koźle zapewnia dzieciom przedszkolnym bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu do wskazanych placówek.

2. Organizatorem dowozów wychowanków jest Urząd Miejski w Kędzierzynie - Koźlu . Organizator dowozów określa w regulaminie godziny odjazdów autobusu.

Plan dowozu , przystanki oraz listę dowożonych do przedszkola wychowanków ustala dyrektor przedszkola.

3. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a) podczas trwania dojazdów – opiekunowie

b) w innym czasie – organizator dowozów lub dyrektor przedszkola

II Obowiązki przewoźnika

1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić środek transportu w stanie technicznym sprawnym zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym, stosownie do podpisanych umów.

2. Osoba pełniąca obowiązki kierowcy w trakcie przewozu musi być wolna od środków psychoaktywnych.

3. Kierowca jest zobowiązany przestrzegać ustalonego harmonogramu dowozów.

4. Wyposażenie autobusu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Przewoźnik ma obowiązek zapoznać opiekuna autobusu szkolnego z rozmieszczeniem oraz obsługą wyjść awaryjnych, miejscem przechowywania apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz gaśnic.

6. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na polecenie opiekuna kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu, niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze.

7. Kierowca autobusu w przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest podejmować współpracę z opiekunem, podjąć działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, a także do zminimalizowania strat materialnych.

8. Po przywiezieniu wychowanków do przedszkola kierowca sprawdza stan wyposażenia autobusu. 9. Za stan techniczny i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca.

III Obowiązki opiekunów w autobusie

1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wychowanków w trakcie wsiadania i wysiadania ze środków transportu oraz w trakcie przejazdu.

2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpiecznego przewozu.

3. Opiekun w trakcie wsiadania wychowanków, po zatrzymaniu się pojazdu otwiera przednie drzwi i wychodzi na zewnątrz.

4. Opiekun nadzoruje wsiadanie wychowanków służąc w razie potrzeby pomocą, przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają wychowankowie młodsi.

5. Po wejściu wszystkich wychowanków do pojazdu opiekun sprawdza, czy wychowankowie zajęli miejsca siedzące .

6. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy.

7. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczna interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu

przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. Przywrócenia ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej.

8. W trakcie wysiadania wychowanków, po zatrzymaniu się pojazdu, opiekun otwiera przednie drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania – a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających.

9. Opiekun nadzoruje wysiadanie wychowanków służąc im w razie potrzeby pomocą.

10.Po wyjściu wszystkich wychowanków w danym miejscu wysiadania, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuacji jazdy.

11.Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz wychowanków, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego wychowanka w miejscu zatrzymania kończącym odwóz.

12.Obowiązek przyprowadzenia wychowanków do miejsca wsiadania oraz odbierania dzieci z miejsca wysiadania mają pracownicy przedszkola.

13.Po opuszczeniu środka transportu przez wychowanków, opiekun dokonuje przeglądu wnętrz pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez wychowanków przedmiotów (np. plecak, odzież itp.) przekazuje znalezione rzeczy kierowcy pojazdu.

14.Opiekun ma zakaz opuszczania pojazdu, jeśli w autobusie znajdują się dzieci.

15.W przypadku awarii autobusu przewożącego wychowanków opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi osobami oraz zapewnia im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pojazdu zastępczego. 16.Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych wychowanków od chwili wejścia do autobusu do chwili opuszczenia pojazdu przez wychowanka , na przystanku wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.

17.Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem przedszkola, oraz wyznaczonymi przez niego pracownikami w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

IV Obowiązki przedszkola

1. Przedszkole zobowiązane jest do dostarczenia listy dowożonych dzieci.

2. Dowożone dzieci przyprowadza do autobusu i odprowadza do przedszkola z autobusu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub pracownik przedszkola.

3.Dyrektor przedszkola wyznacza jednego pracownika do przejazdu z dziećmi autobusem.

Wyznaczona osoba sprawdza obecność przewożonych dzieci.

4. Przedszkole ma obowiązek reagować zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań wychowanków.

5. Dyrektor przedszkola z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pisemnie informuje Wydział Oświaty o planowych zmianach w terminach dowozów wychowanków związanych ze zmianami organizacji zajęć w przedszkolu.

6. Niniejszy regulamin przedstawiony jest wszystkim rodzicom przez wychowawców lub przez dyrektora przedszkola w miesiącu wrześniu.

7. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może odwołać kurs.

8. Wychowawcy grup zapoznają dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas przejazdu autobusem.

V Obowiązki rodziców

1. Rodzic dziecka, jest obowiązany do przyprowadzenia i odbioru dziecka wg godzin wynikających z harmonogramu przewozów.

2. Od chwili przejęcia dziecka z autobusu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi rodzic. 3. Rodzice wychowanków dojeżdżających są informowani przez dyrektora przedszkola o rozkładzie jazdy autobusu , jak również o zmianach w tym rozkładzie.

 

 

HARMONOGRAM PRZEJAZDU AUTOBUSU PRZEWOŻĄCEGO DZIECI

Z PRZEDSZKOLA NR 17 DO PRZEDSZKOLA NR 15 I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 OD DNIA 02.09.2019r.

ODJAZD

7:30 - odjazd z parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Kędzierzynie – Koźlu

7:45 - przyjazd do Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie – Koźlu

7:55 – przyjazd do Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie – Koźlu

POWRÓT

14:30 - odjazd ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie - Koźlu

14:45 – odjazd z Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu

 

15:00 - przyjazd do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UCHWAŁA NR LIX/567/18

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową

wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie przez 5 dni

w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli, w wymiarze 5 godzin

dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas zajęć, o których mowa

w § 1 są odpłatne i obejmują koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć

dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,

która podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Miesięczna opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,

o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Opłatę za realizację odpłatnych świadczeń, októrych mowa w§ 2, wnosi się do dnia 15 każdego

miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

2. Opłaty, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie pobiera się

w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

2) uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.

§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych,

alkoholizm lub narkomania, upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia z opłaty,

o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie

wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1429 oraz z 2015 r. poz. 582).

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Id: 8E9CCCED-E6B1-48B4-81E9-A5D1EEAB17A6. Uchwalony Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopeć

Id:UCHWAŁA NR LIX/567/18

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową

wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie przez 5 dni

w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli, w wymiarze 5 godzin

dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas zajęć, o których mowa

w § 1 są odpłatne i obejmują koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć

dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,

która podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Miesięczna opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,

o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Opłatę za realizację odpłatnych świadczeń, októrych mowa w§ 2, wnosi się do dnia 15 każdego

miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

2. Opłaty, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie pobiera się

w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

2) uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.

§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych,

alkoholizm lub narkomania, upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia z opłaty,

o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie

wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1429 oraz z 2015 r. poz. 582).

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Id: 8E9CCCED-E6B1-48B4-81E9-A5D1EEAB17A6. Uchwalony Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopeć

Id:UCHWAŁA NR LIX/567/18

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową

wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie przez 5 dni

w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli, w wymiarze 5 godzin

dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas zajęć, o których mowa

w § 1 są odpłatne i obejmują koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć

dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,

która podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Miesięczna opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,

o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Opłatę za realizację odpłatnych świadczeń, októrych mowa w§ 2, wnosi się do dnia 15 każdego

miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

2. Opłaty, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie pobiera się

w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

2) uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.

§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych,

alkoholizm lub narkomania, upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia z opłaty,

o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie

wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1429 oraz z 2015 r. poz. 582).

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Id: 8E9CCCED-E6B1-48B4-81E9-A5D1EEAB17A6. Uchwalony Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopeć

Id:UCHWAŁA NR LIX/567/18

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową

wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie przez 5 dni

w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli, w wymiarze 5 godzin

dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas zajęć, o których mowa

w § 1 są odpłatne i obejmują koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć

dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,

która podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Miesięczna opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,

o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Opłatę za realizację odpłatnych świadczeń, októrych mowa w§ 2, wnosi się do dnia 15 każdego

miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

2. Opłaty, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie pobiera się

w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

2) uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.

§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych,

alkoholizm lub narkomania, upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia z opłaty,

o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie

wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1429 oraz z 2015 r. poz. 582).

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Id: 8E9CCCED-E6B1-48B4-81E9-A5D1EEAB17A6. Uchwalony Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopeć

Id:UCHWAŁA NR LIX/567/18

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową

wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie przez 5 dni

w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli, w wymiarze 5 godzin

dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas zajęć, o których mowa

w § 1 są odpłatne i obejmują koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć

dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,

która podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Miesięczna opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,

o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Opłatę za realizację odpłatnych świadczeń, októrych mowa w§ 2, wnosi się do dnia 15 każdego

miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

2. Opłaty, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie pobiera się

w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

2) uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.

§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych,

alkoholizm lub narkomania, upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia z opłaty,

o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie

wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1429 oraz z 2015 r. poz. 582).

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Id: 8E9CCCED-E6B1-48B4-81E9-A5D1EEAB17A6. Uchwalony Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopeć

Id:UCHWAŁA NR LIX/567/18

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, z późn. zm.1)) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową

wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie przez 5 dni

w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli, w wymiarze 5 godzin

dziennie dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas zajęć, o których mowa

w § 1 są odpłatne i obejmują koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć

dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,

która podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Miesięczna opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej,

o której mowa w ust. 2 i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Opłatę za realizację odpłatnych świadczeń, októrych mowa w§ 2, wnosi się do dnia 15 każdego

miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

2. Opłaty, o której mowa w § 2, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nie pobiera się

w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

2) uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.

§ 5. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych,

alkoholizm lub narkomania, upoważnia się dyrektora przedszkola do zwolnienia z opłaty,

o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 7. Traci moc uchwała nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie

wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1429 oraz z 2015 r. poz. 582).

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Id: 8E9CCCED-E6B1-48B4-81E9-A5D1EEAB17A6. Uchwalony Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Andrzej Kopeć

 

REKRUTACJA DODATKOWA 2019/2020

 W ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020, w dniach od 5 do 8 sierpnia 2019 r.   można składać wnioski o przyjęcie na wolne miejsce do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

     Postępowanie uzupełniające odbywa się do placówek, które po I etapie rekrutacji dysponują wolnymi miejscami.

      Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami rekrutacji właściwej na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

 

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle                         w zakładce "Pliki do pobrania".

     Wydrukowany i ręcznie uzupełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, ze względu na okres urlopowy placówek przedszkolnych, należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, pokój nr 13, I piętro, w terminie nieprzekraczalnym do                       8 sierpnia 2019r.

     Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępna będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania dnia 13.08.2019 r. o godz. 12.00. Rodzice w terminie od 13 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 do        19 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00 mają czas na złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia miejsca, do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane (potwierdzenie woli składane jest w Wydziale Oświaty                  i Wychowania). Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych dostępna będzie w Wydziale OW - 21 sierpnia 2019 r. godz. 12.00.

Lista placówek, w których są wolne miejsca i do których prowadzone będzie postępowanie uzupełniające:

Nazwa jednostki

Siedziba

Nazwa grupy/ wolne miejsca*

Publiczne Przedszkole Nr 7

Ul. Jordanowska 16 (Azoty)

3L/ 4; 4L/3; 5L/4; 6L/4

Publiczne Przedszkole Nr 8

Ul. Romana Dmowskiego 8 (Śródmieście)

3L/ 4

Publiczne Przedszkole Nr 9

Ul. Harcerska 16 (Śródmieście)

3L/ 1

Publiczne Przedszkole Nr 12

Ul. Bolesława Chrobrego 28 (Koźle)

3L/9; 4L/2; 5L/1; 6L/ 2

Publiczne Przedszkole Nr 13

Ul. Piastowska 10 (Koźle)

5L/1

Publiczne Przedszkole Nr 14

Ul. F.D. Roosevelta 13 (Koźle)

3L/4

Publiczne Przedszkole Nr 15

Ul. Spółdzielców 3 (Koźle)

3L/ 9; 4L/1; 5L/2; 6L/4

Publiczne Przedszkole Nr 17

Ul. Karola Szymanowskiego 29 (Kłodnica)

3L/11; 4L/2; 6L/3

Publiczne Przedszkole Nr 21

Ul. Filtrowa 13 (Koźle)

3L/ 2; 6L/2

Publiczne Przedszkole Nr 23

Ul. Wierzbowa 4 (Pogorzelec)

3L/ 7; 4L/ 2

Publiczne Przedszkole Nr 26

Ul. Bolesława Śmiałego 5 (Oś. Piastów)

3-4L/2;

Legenda*    3L – grupa 3 latków/ 4 miejsca

       

UWAGA

O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się osoby, których dzieci nie zostały przyjęte w rekrutacji obowiązkowej oraz osoby, które ubiegają się o miejsce po raz pierwszy.